• Jiujiang Yefeng
 • Jiangxi Zhongsheng keramika
 • Jinjiang Zhongshanrong

Habarlar

 • Näme üçin Terracotta panelini saýlaň

  Tebigy daş, alýumin paneli, aýna Hytaýda we daşary ýurtlarda arhitektura fasad örtük materiallarydyr.Şeýle-de bolsa, 1980-nji ýyllaryň ahyrynda dörän terrakota fasad paneli edil gurluşyk meýdançasyndaky ýyldyz ýalydyr.“Terracotta Panel” -iň deňeşdirip boljak güýçleri haýsylar?Adv ...
  Koprak oka
 • Geljege kerpiç: 2020-nji ýylda inçe kerpiç

  Inçe kerpiçden ýasalan önümler, soňky onýyllyklaryň dowamynda adaty kerpiç gurluşygy bilen deňeşdirilende uzak möhletli çözgütleri, ajaýyp estetikany we has arzan taslama çykdajylaryny üpjün edip, täjirçilik gurluşygynda esasy orun eýeleýär.Indi has köp önüm berýän materiallarda öňe gidişlik bilen ...
  Koprak oka
 • Daşky kerpiçden ýasalan diwarlar

  Görüşiň özüne çekijiliginden başga-da, kerpiç (daşarky gurluşyk materialy hökmünde) çydamlydyr.Timeöne wagtyň geçmegi bilen onuň ýaramazlaşmagy gutulgysyzdyr.Kerpiç gözenekli bolany üçin, çyglylygyň derejesine we ýylylyk täsirine görä giňelýär ýa-da gysylýar - suw hemişelik howp we d ...
  Koprak oka
 • Terracotta panelleri Aziýanyň binagärlik landşaftyny täzeden owadanlaşdyrýar

  Netijeler bar we täze binagärlik tendensiýasy emele gelýän ýaly.Terakota we materialyň häzirki wagtda dünýäniň dürli künjeginden nähili görünýändigi hakda gürleşýäris.Muzeýler, ýadygärlikler, polisiýa ýaly her dürli maksatly desgalaryň gurluşygynda giňden ulanylýar.
  Koprak oka