• Jiujiang Yefeng
  • Jiangxi Zhongsheng keramika
  • Jinjiang Zhongshanrong

Geljege kerpiç: 2020-nji ýylda inçe kerpiç

Inçe kerpiçden ýasalan önümler, soňky onýyllyklaryň dowamynda adaty kerpiç gurluşygy bilen deňeşdirilende uzak möhletli çözgütleri, ajaýyp estetikany we has arzan taslama çykdajylaryny üpjün edip, täjirçilik gurluşygynda esasy orun eýeleýär.
Indi has köp önüm saýlamagy we elýeterliligi üpjün edýän materiallaryň ösüşi bilen täjirçilik we sarp ediş pudaklary bu materiallaryň köpelmegini täze we döredijilikli içerki we daşarky goşundylarda ulanýandygyny görýärler.Öz gezeginde has köp kompaniýalar we jaý eýeleri has adaty fasadlara alternatiw hökmünde inçe kerpiçden ýasalan önümleri nädip durmuşa geçirmelidigini ara alyp maslahatlaşýarlar.
Reňkleriň, dokumalaryň, bezegleriň we hatda köpeldilen kerpiçleriň dürli görnüşleri müşderiler üçin ýeke-täk özleşdirme opsiýalaryny üpjün edýär.Dizaýnerler we arhitektorlar tarapyndan täze görnüşlere itergi bermegi dowam etdirýän, inçe kerpiç goşundylaryny meýilnamalaryna görkezmek bilen, ýeňil we tygşytly bolmak bilen bir taslama oňat taýýarlanan we üýtgeşik görnüş hödürläp bilerler.
Häzirki we geljekki dizaýnerleriň ilkinji “Computer Assisted Designs” -ny gurmakda ýa-da “Minecraft” -da ulanmak üçin millionlarça dürli dokumalar bilen ösýän dünýäsinde has köp özleşdirilişe, çalt prototip görnüşine we kiçi göwrümlere tarap önüm önümleriniň hödürlenişiniň umumy tendensiýasyny inkär edip bolmaz. .Highokary derejeli özleşdirme opsiýalaryny öz içine almak üçin bu materiallary gurmak üçin enjamlary öndürmek, önüm tekliplerinde geljekdäki üstünlikleri açýar.
Ofis binalary, mekdepler, söwda merkezleri, talyplar üçin ýaşaýyş jaýlary we ýaşaýyş jaý toplumlary ýaly täze täjirçilik gurluşyklary häzirki wagtda durmuşa geçirilýän amaly programmalaryň köpelmegine sebäp boldy.Kärendeçiler we müşderiler üçin mümkin boldugyça özüne çekiji bolmak üçin bu ýerler şol maksat bilen döredilip, şol bir wagtyň özünde býudjetinden has köp girdeji gazanmak zerur.Inçe kerpiç bu gurluşyk synplarynyň hemmesinde strategiki taýdan ýüze çykýar.
Şol täjirçilik goşundylarynda inçe kerpiç çözgütleri abatlaýyş we abatlaýyş taslamalarynda has uly täsir edýär.Adaty diwarlara inçe kerpiç ulanylyp bilinýändigi sebäpli, täzelenişde ulanylýan inçe kerpiç az güýji we çykdajylary bilen giňişligi düýpgöter üýtgedip biler.Edil şonuň ýaly-da, ýerli obasyna ýa-da goňşularyna estetiki taýdan laýyk gelýän täze we durky täzelenen binalar we jaýlar inçe kerpiç özüne çekiji görnüş tapýar.
Öý eýesiniň derejesinde we DIY öň tarapynda, inçe kerpiçi jaý üçin çözgüt hökmünde göz öňünde tutanyňyzda köp wariant bar.Içerki ýa-da daşarky pollar ýa-da diwarlar, arka plitalar, barlar, howuzlar, eýwanlar, derwezeler, garaageslar we eýwanlar diýen ýaly inçe kerpiçden ýa-da beýleki daş şkaflardan seresaplylyk bilen bezelendir.
Simplyönekeý internete girip, inçe kerpiçden ýasalan vinil ýa-da agaçdan ýasalan jaýlaryň suratlaryny ýa-da mysallaryny gözläp görüň.Netijeler, tehniki hyzmatyň käbir artykmaçlyklaryny agzamazlyk bilen, jaýyň özüne çekijiligini gowulandyrmagyň ajaýyp mysallaryny berýär.Şeýle-de bolsa, üýtgeşiklik döretmek üçin tutuş bir daşky görnüşi çalyşmak hökman däl.
ABŞ-nyň Ilat ýazuw býurosynyň 2015-nji we 2017-nji ýyllar aralygyndaky täze jaý gurluşygy baradaky maglumatlaryna görä, gurlan täze jaýlaryň diňe 22% -iniň daşky görnüşi kerpiç ýa-da kerpiçden ýasalan, winil we stukko bazaryň 52% -ini birleşdirýär. Ingaşaýyş web sahypasynda göz.Tehnologiýanyň mundan beýläkki ösüşi bilen ýokary tehnologiýaly we oňat dizaýn edilen inçe kerpiç çözgütleri bilen gazanylmaga taýyn uly bazar paýy bar ýaly.
Garyşyk metbugatyň ulanylmagy 2020-nji ýyla çenli dowam edýärkä, inçe kerpiç deňlemede öňdebaryjy orny eýeleýär.Diňe dizaýneriň we eýesiniň hyýallary, inçe kerpiçiň edip biljek zatlaryny çäklendirýär.
Inçe kerpiç bilen baglanyşykly ýaňy-ýakynda gören iň ajaýyp ýa-da iň gyzykly programmalar ýa-da täzelikler haýsylar?“Facebook” -da bize habar beriň.


Iş wagty: 19-2020-nji oktýabr