• Jiujiang Yefeng
  • Jiangxi Zhongsheng keramika
  • Jinjiang Zhongshanrong

Daşky kerpiçden ýasalan diwarlar

Görüşiň özüne çekijiliginden başga-da, kerpiç (daşarky gurluşyk materialy hökmünde) çydamlydyr.Timeöne wagtyň geçmegi bilen onuň ýaramazlaşmagy gutulgysyzdyr.Kerpiç gözenekli bolany üçin - çyglylygyň derejesine we ýylylyk täsirine görä giňelýär ýa-da şertnama baglanýar - suw hemişelik howp bolup, binanyň konwertindäki kerpiçiň ýaramazlaşmagynyň esasy sebäbi bolup durýar.Kerpiç gurluşyk konwert ulgamlarynda hereketiň çäklendirilmegi hem şeýle.
Diwar gurluşygynyň görnüşleri
Kerpiçden daşarky diwarlary päsgelçilik diwarlary ýa-da zeýkeş diwarlary diýip hasaplamak bolar.Päsgelçilik diwarlary zeýkeş boşluklary bolmazdan gaty örtükden gurlupdyr.Olary bir ýa-da birnäçe wytdan, tutuşlygyna kerpiçden ýa-da betondan ýasalan enjam ýa-da ätiýaçlyk ätiýaçlyk bilen gurup bolýar.Birnäçe kerpiçden ýasalan kerpiç diwarlary (üç wyt ýa-da ondanam köp) suwuň köpçülik arkaly içki giňişlige girmeginiň öňüni almak üçin niýetlenendir.Iň gowusy, belli bir wagtyň dowamynda diwar tarapyndan sorulýan suwuň mukdary şol bir wagtyň özünde ýaýramagyndan azdyr.Iki sany kerpiçden (ýa-da birleşdirilen diwarlarda) gurlan päsgelçilikli diwarda ýakanyň bogunlary (kerpiç bilen örtülen gaty) kerpiçden ýasalan ätiýaçlyk bilen birleşdirilýär.Brüz kerpiçine aralaşýan suw, ýakanyň birleşmesinden aşak düşüp, ýa-da düşek bogundan ýa-da aglanda ýa-da diwaryň ýüzüne ýaýraýar.
Zeýkeş diwarlary ýüz kerpiçden we arka diwarlardan (kerpiçden, betondan ýasalan desgalar, metal ýa-da agaçdan ýasalan çarçuwalar) arasyndaky boşluklar bilen bezelendir.Iň gowusy, ýüzüň kerpiçine girýän ýa-da boşluga girýän suw, krowatyň bogunlaryndan kowlan ýerinde we / ýa-da aglanda ýygnanýar.
Kerpiç daşky görnüşi şowsuz bolanda
Kerpiçiň daşky diwarlarynyň ýaramazlaşmagynyň alamatlary, adatça, suwuň aralaşmagy bilen baglanyşykly bolup, boýag we effloresensiýa, beýleki zatlar bilen bir hatarda boýag we çişme, süýşmek / süýşmek we palçyk bogunlarynyň ýaramazlaşmagy ýaly zatlary öz içine alýar.
Suwuň ereýän duzlaryny kerpiçden we kerpiçiň ýüzüne ýuwanda, effloresensiýa ýüze çykýar.Suwuň bugarmagy bilen kerpiçiň üstünde ösýän ak kristal bölejikler görnüşinde görünýär.
Kerpiçdäki suwlar siňdirilende / saklananda kerpiçdäki döwükler we bölekler döräp biler.Kerpiç diwar ulgamlaryndaky posdan poladyň (oturdylan armatur ýa-da lintel) giňelmegi hem ýarylmagyna / süýşmegine sebäp bolup biler.
Kerpiçleri birleşdirmek üçin ulanylýan kerpiç, daňylýan kerpiçden has ýumşak bolmaly (şonuň üçin kerpiç giňelýärkä döwülmeýär) we bogundaky suw ýygnamagy pese gaçyrýan görnüşde (konkaw / çişirilen) gural bolmaly.Kerpiç bilen kerpiçiň arasyndaky baglanyşyk şowsuz bolanda gaýtadan görkezmek talap edilýär.
Köşeşdirmegiň (tekjäniň) burçlary we ýumşak bogunlary
Kerpiç giňelýär we temperaturanyň we çyglylygyň üýtgemegi bilen şertnama baglaşýar.Faceüzüň kerpiç bilen ätiýaçlyk diwar ulgamlarynyň arasynda hereketiň bolmagyny üpjün etmek we ulgamda saklanmak bilen baglanyşykly çatryklar we süýşmeler ýeňilleşýär.Gorizontal (tekje) burçlarda we dik dolandyryş we giňeltmek bogunlarynda gurlan ýumşak bogunlar hereketi ýerleşdirer we kerpiçiň giňelmegi üçin ýeňillik döreder.


Iş wagty: 19-2020-nji oktýabr