• Jiujiang Yefeng
  • Jiangxi Zhongsheng keramika
  • Jinjiang Zhongshanrong

Terracotta panelleri Aziýanyň binagärlik landşaftyny täzeden owadanlaşdyrýar

Netijeler bar we täze binagärlik tendensiýasy emele gelýän ýaly.Terakota we materialyň häzirki wagtda dünýäniň dürli künjeginden nähili görünýändigi hakda gürleşýäris.Muzeýler, ýadygärlikler, polisiýa merkezleri, banklar, hassahanalar, mekdepler ýa-da ýaşaýyş jaý toplumlary ýaly her dürli maksatly desgalaryň gurluşygynda giňden ulanylýar.
Köpugurlylygy, çydamlylygy we tygşytlylygy sebäpli terrakota panelleri häzirki zaman binagärlik dizaýnlarynda daşarky diwar örtüginiň has meşhur görnüşidir.Olar eýýäm dünýä derejesinde kabul edildi, ýöne belli bir yklym olary has gowy birleşdirýän ýaly.Ine, häzirki wagtda materialyň Aziýanyň şäher keşplerini owadanlaşdyrmagyň usullary.
 
Terrakota we häzirki zaman arhitekturasy
Latyn dilinden terjime edilende 'terrakota' sözi göni manyda 'bişirilen toprak' manysyny berýär.Adamyň irki döwürlerden bäri gaçybatalga we sungat üçin ulanan ýeňil gözenekli toýunyň bir görnüşidir.Geçmişde üçekdäki syrçaly dürli görnüşlerde görmek bolýardy, ýöne häzirki wagtda daşarky diwarlary döretmekde mat terrakota kerpiçlerini ulanmaga gyzyklanma artýar.
Mindadymyza düşýän iň ajaýyp bina, meşhur Renzo Pianino tarapyndan taýýarlanan “New York Times” -yň baş edarasydyr.Şeýle-de bolsa, dünýä derejesinde terrakotany ulanmagyň başga-da köp üstünlikli mysallary bar.Architectural Digest-iň pikiriçe, iň haýran galdyryjylaryny ABŞ-da, Awstraliýada ýa-da Angliýada tapyp bilersiňiz.
Westernöne Günbatar Iňlis dilinde gürleýän ýarym şar şu günler terrakotany owadan çekip bilýän bolsa-da, muny Aziýadan gowy hiç kim etmeýär.Binalar gurlanda terrakotany ulanmak meselesinde Gündogar yklymynyň köpden bäri dowam edip gelýän taryhy bar.Häzirki döwürde materialyň wagtyň geçmegi bilen näderejede geçendigini subut edýän köp sanly mysal bar.
 
Aziýa fasadlarynyň täzeden gurulmagy
Terakotanyň innowasion ulanylyşy barada pikirlenende, ilkinji Aziýa ýurtlary Hytaýdyr.Universitiesurduň köp sanly edarasy, uniwersitetler, hassahanalar, Bütindünýä banky ýa-da Milli çeşmeler arhiwi ýaly materiallary ulanyp täzelendi.Mundan başga-da, täze gurlan ýaşaýyş jaý toplumlary hem keramiki örtük bilen meşgullanýar.
Muňa mysal hökmünde Şanhaýyň taryhy Günorta Bundregionynda ýerleşýän “Bund House” görkezilýär.Sebitiň adaty binagärlik stillerini gorap saklamak üçin işläp düzüjiler ýerdäki ofis binasyny ýygnamak üçin nusgawy gyzyl reňkli terrakota kerpiçlerinden peýdalandylar.Şol bir wagtyň özünde birkemsiz döwrebaplygyň täsirini goşmak bilen äheňi saklaýar.
Palçykdan ýasalan kerpiçler, Huaihua Zhijiang howa menziliniň gündogarynda ýerleşýän Uçýan ýolbars ýadygärliginiň 2017-nji ýyldaky abatlaýyş taslamasynda ulanyldy.Gurluşyk, Hytaýyň Japanaponiýa garşy söweşinde Amerikanyň ýörite howa güýçlerinden Hytaýyň alan kömegini ýada salýar.Terakotanyň gadymy tarapy ýadygärligiň taryhy ähmiýetine hasam goşant goşýar.
Gonkong hem yzarlaýar we terrakotanyň ulanylyşyny hasam artdyrýar.Aslynda, ony ulanýan ilkinji 3D çap edilen pawilion Gonkong uniwersitetiniň talyplary tarapyndan sebitiň binagärlik landşaftynda robot tehnologiýasyny we ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmagy höweslendirmek maksady bilen guruldy.
Aziýada terrakota kerpiçleri iki maksat bilen hyzmat edýär.Käbir hadysalarda belli bir sebitiň taryhy keşbini goramak ýa-da däp-dessur goşmak üçin ulanylýar.Emma olar däp-dessurlary goldamakdan başga-da köp zat edýärler.Günbatar dünýäsinde materialyň meşhurlygy haýsydyr bir zady aňladýan bolsa, keramiki plitalaryň we panelleriň geljegiň ýoludygy hakykat.
Olar häzirki zaman arhitekturasynyň has uly tendensiýasyna, ýagny ýaşyl öwüsmek islegine laýyk gelýän ekologiýa taýdan arassalygy bilen bellidir.Terrakota diňe bir tebigy däl, eýsem binalaryň içindäki ýylylygy ýa-da salkynlygy möhürleýän ajaýyp izolýasiýa häsiýetine hem eýedir.Bu, häzirki wagtda islenýänlerden has köp energiýa sarp edilişini azaldar.
Şeýlelik bilen, terrakota däp-dessurlary goldaýanlardan has köp zat.Şol bir wagtyň özünde elýeterli tarapda galyp, köp maksatly hyzmat edýän uýgunlaşdyrylan gurluşyk materialy.Häzirki wagtda mümkin boldugyça iň innowasiýa usullaryndan peýdalanýan döredijiler üçin bu gaty özüne çekiji perspektiwadyr.
Bu önümçilik usullarynda öňe gidişlige başlan öndürijileriň arasynda seslenme döretdi.Terrakota plitalary indi banky döwmeýän özboluşly estetika üçin inkjet arkaly nagyşlanyp ýa-da bezelip bilner.Bu aýdylanda, terrakota rewolýusiýasynyň Aziýa tarapyndan ýolbaşçylyk edilýändigi indi belli boldy.
Jemleýji pikirler
Terakotta kerpiçleri, plitkalar we paneller dünýäniň dürli künjeklerinden binalar üçin daşarky diwar örtüginiň iň köp saýlanan görnüşine öwrüldi.Günbatar hem, Gündogar hem owadan peýdalanýandyklaryna garamazdan Aziýa bu oýunda ýeňiş gazanýar.Aboveokarda agzalan mysallar materigiň hemme ýerine ýaýradylan özboluşly dizaýnlaryň diňe käbiri.

2020-nji ýylda ýaşyl binany dizaýn etmek üçin maslahatlar


Iş wagty: 19-2020-nji oktýabr