• Jiujiang Yefeng
  • Jiangxi Zhongsheng keramika
  • Jinjiang Zhongshanrong

Näme üçin Terracotta panelini saýlaň

Tebigy daş, alýumin paneli, aýna Hytaýda we daşary ýurtlarda arhitektura fasad örtük materiallarydyr.Şeýle-de bolsa, 1980-nji ýyllaryň ahyrynda dörän terrakota fasad paneli edil gurluşyk meýdançasyndaky ýyldyz ýalydyr.“Terracotta Panel” -iň deňeşdirip boljak güýçleri haýsylar?

Terracotta paneliniň artykmaçlyklary:
1. Lighteňil agramy gurmak aňsat;örtmek üçin taýýar önümler;iş ýerinde ýasama mugt
2. Öz-özüňi arassalamak;solmaýan reňk;uzak ömür
3. impactokary täsir garşylygy
4. Aňsatlyk bilen çalşylýar
5. malylylyk izolýasiýasynyň ep-esli gowulaşmagy sebäpli energiýa tygşytlylygy
6. Gowy akustiki ýerine ýetiriş
7. Greenaşyl material 100% daşky gurşawa arassa;Radiasiýa mugt
8. Bedeniň reňkiniň üsti bilen tebigy reňkler
9. Reňkleriň we profilleriň giň görnüşi
10. Reňk yzygiderliligi

hgfjh (1)
Terracotta tehnologiýasy:
Formulasiýa esaslanýar we Extrusion iň möhüm bölekdir.

Material:
Döwrebap tehnologiýa bilen bilelikde ýokary we durnukly çig mal.

Ekstruziýa:
Galyndy boýunça dürli bölüm görnüşleri bolan terrakota düwünçegini çykarmak.

Guramak:
Gerekli aralykda çyglylygy azaltmak üçin terrakota düwünçegini guradyjy peçde guradyň.

Aýna:
Terakotany syrçaly täsirden soň reňkli we köp görnüşli ediň.

Atyş:
Himiki we fiziki öndürijilik talaplaryny almak üçin ojakda 1200 at atylýar.

hgfjh (2)

Terracotta panelinde ajaýyp çeperçilik gumanitar ylymlary, tebigy reňk, ekologiýa taýdan arassa materiallar we ýakyn tebigaty görkezýän we adamlaryň işini, durmuşyny we beýleki işlerini amatly şertlerde ýapyk bezeg üçin sesiň ýatyrylmagynyň energiýa tygşytlaýjy artykmaçlyklary bar.


Iş wagty: Awgust-30-2021