• Jiujiang Yefeng
 • Jiangxi Zhongsheng keramika
 • Jinjiang Zhongshanrong

Açyk diwar plitalary

Outdoor Wall Tiles Split tiles
Outdoor Wall Tiles Split tiles
Outdoor Wall Tiles Split tiles
 • Açyk diwar plitalary

  ZSR Tiles Hytaýda öňdebaryjy keramiki / toýun terrakota öndürijisidir, bizde ISO9001, ISO14001, EN CE 14411 we ş.m. şahadatnamalarymyz bar, binanyň bäş önümçilik bazasynyň biri bolan Cizao şäherçesinde ýerleşýän Fujian Jinjiang Zhongshanrong Keramika Co., Ltd Hytaýda keramika, birnäçe ýyllap bölünen kafel seriýaly önümleri öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşen.
  “Zhongshanrong” bölünen kafel, çig mal hökmünde saýlanan tebigy minerallardan ýasalýar, wakuum ekstruziýasy bilen emele gelýär we tunel klinikasy tarapyndan 1200 over-dan ýokary temperatura bilen bejerilýär.Şuňa meňzeş önümleriň arasynda has oňat gurluş, has tebigy we ýalpyldawuk reňk we has oňat stil bar. Bu diňe bir tebigy gözellige däl, eýsem güýçli medeni tagam we moda duýgusyna eýedir. Zhongshanrong split plitkasy bilen bezelendir , binanyň hilini we asyllylygyny ýokarlandyrmak bilen çeperçilik we durmuş ýörelgesi bolup biler. Butik binalaryň toparyny döretmek we bellik taslamalary Zhongshanrong split plitkasynyň hilini we bahasyny görkezýär. interfeýs derejesi we güýçli pyrlanmak garşylygy. Önümleriň her öndürijilik görkezijisi ýokary gatlama güýji, pes suw sorulmagy, dramatiki subutnama, kislota we aşgazan garşylygy, doňdurma, ýylylygy tygşytlamak we ses siňdirişi ýaly milli standartlara ýetýär. Olar giňden bolup biler Içki we daşarky bina diwarlarynyň dik ýerleri, ýer, kwadrat, mekdep we villa ýaly köp ýeriň bezeglerine ulanylýar.dürli spesifikasiýalaryň doly toplumy, ulanylyş gymmaty we estetiki gymmaty kämilligiň bitewiligine öwrülýär.

  Indi meşhur ululygymyz: Elýeterli ýer:
  240 * 60 * 11mm
  230 * 52 * 11mm
  230 * 52 * 11mm
  Reňkleriň seriýasyny öwüriň
  Çig seriýany çyzyň
  Dik çyzyk seriýasy
  Gum-çäge seriýasy
  Uçar seriýasy
  weqwe_01dfadf_02 weqwe_03

  Daşky diwar plitalary-bölünen plitkalar Bölünen kerpiçiň çygly ýelmeşmesi üçin görkezmeler

  1. Plitkalaryň ululygyna görä gowy meýilnama düzüň;birmeňzeşligini üpjün etmek üçin ulanmazdan ozal paketde bellenen ölçeglere we reňk sanlaryna üns berilmelidir.
  2. Belent binalar, kafeliň ölçeglerine görä diwaryň ýüzüne bellikler goýmazdan ozal, diwaryň daşyny çykarmak ýa-da tekizlemek kararyna gelmek üçin çyzylan çyzykly dik çyzyk talap edýär.
  3. Soňra sement we gum sement pastasyna 1: 3 nisbatynda garylýar;diwaryň ýüzüni öwürmek we ony doly tekizlemek üçin agaç polotensa ulanylýar.
  4. Sement pastasy diwaryň üstünde guradylandan soň, gorizontal çyzygy (X-ok) kesgitlemek üçin plitkalaryň ölçeglerine esaslanyp gurluşyk meýilnamasyny tamamlamak üçin suw turbasy gaýtadan ulanylýar.
  5. Dik çyzygy (Y-ok) kesgitlemek üçin çekiç ulanylýar.
  6. Gurluşyk meýdanyny bellemek üçin syýa çyzyklaryny çyzyň.
  7. Gurluşykdan ozal, ýelimleriň gaty guramagynyň we çeýe bolmazlygy üçin, diwaryň üstüne howanyň guraklygyna we görkezilen ýeriň üstüne suw sepilmelidir.
  8. Daşarky diwar üçin ýelim garylmazdan ozal plitkalar ýa-da litologiýa göz öňünde tutulýar, sebäbi suwuň siňdirilmegi giperasid tozynyň mukdaryna täsir eder.
  9. Çyzylan syýa çyzyklary bilen bellenen gurluşyk meýdançasynda ýelimlenen diwaryň ýüzüne deň derejede ulanylýar we tekizlenen pasta tolkun zolaklary ýasamak üçin dentoid orak ulanylýar, şonuň üçin plitkalar gurlanda artykmaç ýelim gysylýar. has berk ýapyşmak üçin.
  10. Plitkalary gurluşyk diwaryna birin-birin guruň.(Gurmakdan ozal plitkalar ýeterlik suwy siňdirmeli)
  11. Bölüm meýdanyna plitkalar gurlanda, keseligine we dikligine sazlamak üçin demir hökümdar we çekiç tutawajy sazlanýar.
  12. Plitkalary berk berkitmek üçin çekiç tutawajy bilen birneme kakyň.Kiçijik plitkalar üçin plitkanyň üstki derejesini we owadanlygyny üpjün etmek üçin umumy üstüni ösümlik bilen kakmak maslahat berilýär.
  13. Gurluşyk döwründe plitkalar sement ýelimine degen bolsa, ilki plitkalary arassalamaly.
  14. Gurluşykdan 24 sagat soň, kafeliň üstündäki arassalamalar ýelim bilen doldurylýar;doldurgyçlaryň köpüsi sement reňkdedir ýa-da müşderiniň talap edişi ýaly pigment ýa-da gara toýun bilen goşular.
  15. Arassalamalary ilki bilen gubka polotensasy we doldurgyç bilen dolduryň;soň plitkalar gubka we arassa suw bilen ýuwulýar.
  16. Ahyrynda, plitkalary gowy arassalamak üçin ýuwujy serişde bilen arassa suw ulanylýar.

  crera
  tery (1) tery (2)